ဧရာဝတီဌာနခွဲ

ဧရာဝတီဌာနခွဲ ရေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် ခုတ်မောင်းပုံ

စဉ်

ရေယာဉ်လမ်း

မိုင်

ခုတ်မောင်းပုံ

အသုံးပြု

ရေယာဉ်

ဆိုက်ကပ် 

ထွက်ခွာ တံတား

ထွက်ချိန်

ခရီးဆုံးသို့ ခန့်မှန်း ရောက်ချိန်

ခရီးဆုံးမှ ထွက်ချိန်

ခန့်မှန်း ရောက်ချိန်

အဆန် ရက်

အစုန် ရက်

၁။

မန္တလေး-ဗန်းမော် (ထူးမြန်)

၂၇၅

ယာယီရပ်နား

ပီကြီး/ပီလတ်/ 

ပြည်ကြီးတံခွန်-၄

ဂေါ်ဝိန်

ဝ၆:ဝဝ

၁၇:ဝ၀

ဝ၇:ဝ၀

၁၈:ဝ၀