သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနသည်ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ အဓိကတာဝန်ဖြစ်သော လမ်းပန်းဆက် သွယ်မှု လုံခြုံချောမွေ့စေရေး ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်သားပြည်သူများ လွယ်ကူသက်သာစွာ ခရီးသွားလာနိုင်ရေး၊ ခရီးသည်နှင့် ကုန်ပစ္စည်း များ လုံခြုံမှုရှိစေရေး၊ ဆိပ်ကမ်း သာယာလှပရေး၊ ကုန်စည်းစီးဆင်းမှု မှန်ကန်ရေးကို အထောက်အကူပြုရေး၊ရေယာဉ်များ ကြံ့ခိုင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် မသမာမှုများ ပပျောက်ရေးကို ဦးတည်၍အောက်ပါလုပ်ငန်းများ ကိုဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်-

 • ဧရာဝတီမြစ်၊ ချင်းတွင်းမြစ် ၊မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများ၊ ရခိုင်၊ မွန်နှင့် ကရင်ပြည်နယ် ရှိမြစ်ကြောင်းများတွင် ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ခရီးသည်နှင့် မော်တော်ယာဉ်များ သွားလာမှု အဆင်ပြေစေရေးအတွက် ကူးတို့လမ်းများ ပြေးဆွဲခြင်း။

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲများ

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနသည် ခရီးသည်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုရေကြောင်း၊ရေလမ်းဒေသ အခြေအနေ၊ပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ချက်နှင့် အညီအောက်ပါ အတိုင်း လုပ်ငန်းဒေသ အလိုက် ဌာနခွဲ (၅)ခု ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် ပါသည်-

 • မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ
 • ဧရာဝတီဌာနခွဲ
 • ချင်းတွင်းဌာနခွဲ
 • သံလွင်ဌာနခွဲ
 • ရခိုင်ဌာနခွဲ

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • ဧရာဝတီမြစ် ၊ ချင်းတွင်းမြစ် ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများ၊ ရခိုင် ၊ မွန် နှင့် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ မြစ်ကြောင်းများတွင် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရခြင်း။
 • ခရီးသည်နှင့်မော်တော်ယာဉ်များ သွားလာမှုအဆင်ပြေစေရေးအတွက် ကူးတို့လမ်းများပြေးဆွဲခြင်း။
 • လုပ်ငန်းများကြပ်မတ်စစ်ဆေးခြင်း

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲများ၏ ဝင်ငွေအလေအလွင့် အယိုအဖိတ်မရှိစေရေး ၊ ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း စနစ် တကျဆောင်ရွက်ရေးအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနရုံးချုပ်ရှိအောက်ပါ ဌာနစိတ်များမှ ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

 • စီမံဌာနစိတ်
 • ပို့ဆောင်ရေးဌာနစိတ်
 • စီစစ်ရေးဌာနစိတ်
 • ကြွေးစာရင်းဌာနစိတ်
 • လူခစစ်ဌာနစိတ်
 • ကုန်ခစစ်ဌာနစိတ်
 • စာရင်းပိတ်ဌာနစိတ်
 • စီမံကိန်းဌာနစိတ်

တို့ဖြစ်ကြပါသည်။